Пасивний стан

The Sermon on the Mount. Passive voice

  1. Прочитати теоретичний матеріал § 105 – 108

Passive Voice (пасивний стан ) – підмет речення не виконує дію, але зазнає над собою певну дію \ вплив, виражену присудком. Виконавець дії не настільки важливий, як сама дія. Пасивний стан частіше зустрічається в писемній мові і літературі.

Пасивний стан утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у відповідному часі і особі та Participle II основного дієслова.

Вживання прийменників by› и ‹with в пасивному стані.

This book was written by her sister. (by орудний відмінок, ким?)
Ця книга написана її сестрою.

This book was written with a pencil. (with орудний відмінок, чим?)
Ця книга написана ручкою.

В питальних реченнях допоміжне дієслово to be ставимо перед присудком:

Is this book read? – Yes, it is.
Ця книжка прочитана? – Так.

В заперечних реченнях частку not ставимо після допоміжного дієслово to be:

The book is not read yet.
Ця книжка все ще не прочитана.

Утворення to be + past participle

Participle II правильних дієслів утворюється шляхом додавання закінчення -ed, для неправильних дієслів ми використовуємо Participle II відповідно.

Инфинитив – to read [ri:d]
Past Simple – read [red]
Participle II – read [red]

passive

passive1

Practice. Вправи 1 і 2

passive-exercises

Matthew 5 NKJV

Визначте, чи виділені дієслова вживаються в активному чи пасивному стані

1 And seeing the multitudes, He went up on a mountain, and when He was seated His disciples came to Him.
2 Then He opened His mouth and taught them, saying:
3 “Blessed are the poor in spirit, For theirs is the kingdom of heaven.
4 Blessed are those who mourn, For they shall be comforted.
5 Blessed are the meek, For they shall inherit the earth.
6 Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, For they shall be filled.
7 Blessed are the merciful, For they shall obtain mercy.
8 Blessed are the pure in heart, For they shall see God.
9 Blessed are the peacemakers, For they shall be called sons of God.
10 Blessed are those who are persecuted for righteousness’ sake, For theirs is the kingdom of heaven.
11 “Blessed are you when they revile and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely for My sake.
12 Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you.
***
Useful vocabulary
inherit – успадковувати
comfort – втішати, заспокоювати
fill – нагодувати, наситити
revile – ображати; паплюжити
mourn – оплакувати; тужити
obtain – одержувати, отримувати, діставати
persecute – переслідувати, піддавати гонінням
righteousness – праведність, доброчесність
pure – чистий
merciful – милосердний