Теперішній час

Тема урока. Simple Tense. Fruit of the Spirit. Eternal truths and my daily routine.

Випадки вживання теперішнього часу в англійській мові:

1) Загально відомі істини; те, що не підлягає зміні з плином часу, закони всесвіту; загально прийнятні факти для певної спільноти:

The sun does not shine at night.

Positive thinking attracts good events in one’s life.

Pure gold melts at 1945 degrees Fahrenheit.

2) Регулярні, повторні дії, які відбуваються щоденно, або у певні проміжки часу повторно.

I wake up after 9 o’clock.

I go to work on weekdays.

I worship God on Sunday.

3) Розклад руху публічного транспорту

The train to Kyiv arrives at 9:45 p.m.

The charter plane takes off every Wednesday.

Особливості вживання теперішнього часу

а) цей час також застосовується з дієсловами , які не вживаються в тривалому часі (докладніше в іншому уроці).

б) є маркери, які спонукають  вживати теперішній час, а саме, прислівники частотності (never, sometimes, seldom, often, always).

Суфікс -ness
Існують суфіксів, які утворюють іменники, і один з них – ness. Іменники, утворені за допомогою суфікса -ness, часто означають “стан, якість”.

Наприклад:

kindness – добрість

goodness – милосердя

faithfulness – віра

gentleness – лагідність

fruit

New words:

The fruit of the Spirit: love, joy, peace, long-suffering (an even temper), gentleness (kindness), goodness, faith (fidelity), meekness (gentleness), temperance (self-control).

Peace is a state of tranquility or serenity.

Long-suffering means enduring injury, trouble, or provocation long and patiently.

Gentleness noun, 1175-1225; Middle English gentle, gentil (e) < Old French gentil highborn, noble < Latin belonging to the same family

Goodness means moral excellence; virtue.

Faith is a belief in God or in the doctrines or teachings of religion.

Meek is a quality of being humbly patient or docile, as under provocation from others. Meekness is a noun.

Temperance, noun, means moderation or self-restraint in action, statement, etc.; self-control.